วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

กิจกกรม อบรม วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเท่าทัน สื่อ รูปแบบ การออกแบบและขออนุมัติใช้ Line Sticker

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเมื่อ วันที่ 22 กัยยายน 2562 ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ได้จัด กิจกรรม อบรม วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเท่าทัน สื่อ รูปแบบ การออกแบบและขออนุมัติใช้ Line Sticker ขึ้นเพื่อ ถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีในเรื่องการออกแบการทำ Line Sticker เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีประสบการในด้านสื่อและเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพของตนเองและสามารถสร้างเป็นรายได้ให้กับตัวเอง ได้ด้วย
สถานที่จัดกิจกรรม อบรม ณ อาคาร 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ(ตึกไอซีที )
ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรา ขอบคุณครับ
#ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา*******ติดตามข่าวสารชมรม ลิงค์ข้างข้างเลยครับ*******https://www.facebook.com/profile.php?id=100010070950924

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สพร.ร่วมกับมรย.จัดแข่งขันประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ

       สพร.ร่วมกับมรย.จัดแข่งขันประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 

       สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมกับ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาและหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 (Thailand Data Innovation Award , DIA by DGA) ณ ห้องประชุมนังกา อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นตัวแทนเปิดพิธีแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของภาครัฐ และส่งเสริมนักพัฒนาของไทยให้มีโอกาสต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อมได้แสดงผลงานในเวทีระดับประเทศให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐให้เกิดประโยชน์รวมถึงสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ และภาคประชาชน ในการใช้งานบริการรัฐบาลดิจิทัล โดยโครงการฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแนวทางดำเนินการในอันที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตรวมทั้งนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นการส่งเสริม การยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระองค์
Cr.www.yru.ac.th

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

สรุปการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ

       วันที่ 14 มีนาคม 2562 สรุปการดำเนินกิจกรรม ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมเป็นทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งมีการสรุปผลการจัดกิจกรรม ดังนี้ สรุปผลและประเมินจากแบบสอบถาม สรุปผลความพึงพอใจของนักเรียนและคุณครูจากแบบสอบถาม ประชุมปิดการจัดกิจกรรม ติดตามผล โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อติดตามความคืบหน้า และเลือกผลงานของนักเรียน