วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

สรุปการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ

       วันที่ 14 มีนาคม 2562 สรุปการดำเนินกิจกรรม ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมเป็นทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งมีการสรุปผลการจัดกิจกรรม ดังนี้ สรุปผลและประเมินจากแบบสอบถาม สรุปผลความพึงพอใจของนักเรียนและคุณครูจากแบบสอบถาม ประชุมปิดการจัดกิจกรรม ติดตามผล โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อติดตามความคืบหน้า และเลือกผลงานของนักเรียน
1 ความคิดเห็น: