เกี่ยวกับชมรม

เรื่องเล่าวันนี้

เนื่องด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมยุคปัจจุบันนี้เรื่องการติดต่อสื่อสาร ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา การพัฒนาเรื่องต่างๆในโลกของเราในวันนี้เราจะสามรถพบเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเมื่อเรานำมาเทียบกับอดีต ที่ผ่านมา วันนี้ทางกลุ่มของนักศึกษารักไอทีซี จึงได้มองเห็นว่าความสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ได้มีความสำคัญมากในยุคนี้จึงได้มีการคิดรวมกันว่า เราควรที่จะมีกลุ่มหนึ่งที่สามารถเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ของเทคโนโลยี และความสำคัญต่างๆของเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีๆต่อกัน อีกทั้งการทำกิจกรรมของกลุ่มนี้ จะเป็นลักษณะของการทำกิจกรรมในด้านของการทำงานจิตอาสา การช่วยเหลือโรงเรียน และการให้ความรู้ต่างๆเข้าสู่น้องๆในโรงเรียนชนบท ทางกลุ่มเรา คิดว่ากลุ่มนี้สามารถที่จะสามรถพัฒนายกระดับของการเรียนรู้ในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศได้บ้าง   การสร้างกลุ่มนี้เกิดจากตัวทางจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่มีจิตอาสาช่วยงานในด้านจิตอาสาและมีความยินดีที่จะช่วยเหลือในด้านต่างๆเท่าแรงของนักศึกษาที่มีวิชาการ และมีจิตอาสาในการรักงาน เพื่อพัฒนาสู่โลกยุคใหม่
วัตถุประสงค์
            1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้พื้นฐานด้านไอซีทีและทักษะการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
            2. เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ "เก่งไอที มีจิตอาสา สู้งาน สื่อสารภาษามลายูกลางได้" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
            3. เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสสมาชิก สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปบูรณาการกับการทำงานจริงและการบริการวิชาการ
            4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ ชุมชน โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
พันธกิจ :   ด้านวิชาการ
                        1. จัดกิจกรรมอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีที ด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ให้แก่ผู้สนใจ
                        2. จัดกิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีในมหาวิทยาลัยและในชุมชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
พันธกิจ :   ด้านบริการสังคม
                        1. จัดกิจกรรมลงพื้นที่มอบความรู้สู่โรงเรียนและชุมชน
                        2. จัดกิจกรรมช่วยเหลือบำรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
                        3. จัดกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมการศึกษาต่อด้านไอซีทีในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พันธกิจ :   ด้านบูรณาการการเรียนการสอน
                        1. จัดกิจกรรมด้วยกระบวนการคุณภาพ PDCA นำความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้งานจริง

                         2. นำประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน มาปรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้สัมฤทธิ์ผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น