วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

สรุปการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ

       วันที่ 14 มีนาคม 2562 สรุปการดำเนินกิจกรรม ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมเป็นทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งมีการสรุปผลการจัดกิจกรรม ดังนี้ สรุปผลและประเมินจากแบบสอบถาม สรุปผลความพึงพอใจของนักเรียนและคุณครูจากแบบสอบถาม ประชุมปิดการจัดกิจกรรม ติดตามผล โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อติดตามความคืบหน้า และเลือกผลงานของนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลงพื้นที่บริการให้ความรู้แก่คุณครู เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุค 4.0

       วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่บริการให้ความรู้แก่คุณครู เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุค 4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมเป็นคุณครูโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จำนวน 40 คน และทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวน 20 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ อบรมให้ความรู้แก่คุณครู เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุค 4.0 โดยประกอบไปด้วย อบรมเรื่อง Kahoot โดยให้คุณครูสร้างข้อสอบด้วย Kahoot อบรมเรื่อง Plickers อบรมเรื่อง ZipGrade และให้คุณครูทำแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Google Form พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ และทักษะในเรื่องของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุค 4.0 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม