วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลงพื้นที่ดูแลและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

       วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่ดูแลและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีการทำกิจกรรม ดังนี้ ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ เดินสายไฟให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ซ่อมบำรุง และลงระบบปฏิบัติการใหแก่โรงเรียน จำนวน 4 ห้อง รวมทั้งสิ้น 120 เครื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้ เพื่อซ่อมบำรุงและลงระบบปฏิบัติติการคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนสุไหงโกลกมีผู้เข้าร่วมเป็นทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 6 คน ณ โรงเรียนสุไหงโกลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส