วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลงพื้นที่ดูแลและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

       วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่ดูแลและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีการทำกิจกรรม ดังนี้ ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ เดินสายไฟให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ซ่อมบำรุง และลงระบบปฏิบัติการใหแก่โรงเรียน จำนวน 4 ห้อง รวมทั้งสิ้น 120 เครื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้ เพื่อซ่อมบำรุงและลงระบบปฏิบัติติการคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนสุไหงโกลกมีผู้เข้าร่วมเป็นทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 6 คน ณ โรงเรียนสุไหงโกลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมอบรมการใช้งาน Google App for Education ให้แก่ทีมงานก่อนลงพื้นที่

       วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2561 กิจกรรมอบรมการใช้งาน Google App for Education ให้แก่ทีมงานก่อนลงพื้นที่ ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อบรมการใช้งาน Google App for Education โดยให้ความรู้ในส่วนของ Gmail , Google Drive , Google Doc, Google Sheet , Google Slide , Google Map และGoogle Form โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้ทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเข้าใจหลักการทำงานของ Google App for Education

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมอบรมทีมงานก่อนลงจัดกิจกรรม กิจกรรมอบรมการซ่อมบำรุง และให้ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

      วันที่ 7 ตุลาคม 2561 กิจกรรมอบรมทีมงานก่อนลงจัดกิจกรรม กิจกรรมอบรมการซ่อมบำรุง และให้ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ทีมงานก่อนลงพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมเป็นทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้อบรมการซ่อมบำรุง อบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้ทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเข้าใจวิธีการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ก่อนการลงพื้นที่จริง

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

28 กันยายน 2561 ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาลงพื้นที่ติดต่อประสารงานโรงเรียนสุไหงโกลก


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางตัวแทนของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดต่างๆของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในโครงการสานฝันเทคโนโลยีการศึกษาให้กับรองผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนสุไหงโกลก
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
1.ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในด้านซอร์ฟแวร์
2.อบรมคณะครู เรื่อง "นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ศรรตวัตที่ 21
3.อบรมนักเรียน เรื่อง "เสริมทักษะ 4.0 ผ่านเว็บบล็อกการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน"
และ 4.การติดตามผลงานของคุณครูและนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม

       วันที่ 12 กันยายน 2561 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ ร่างกำหนดการ การจัดกิจกรรม ออกแบบกิจกรรมที่จะจัดขึ้น กำหนดวันการลงพื้นที่ ประชุมมอบหมายงานและหน้าที่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วน มีผู้เข้าร่วมเป็นทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้ เพื่อให้ทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเข้าใจรายละเอียดการจัดกิจกรรม เพื่อให้ทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเข้าใจวิธีการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ก่อนการลงพื้นที่จริง และเพื่อให้ทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเข้าใจหลักการทำงานของ Google App for Education ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อในการเรียนรู้ นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.0


เมื่อวันที่ 5 – 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติที่ได้มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อในการเรียนรู้ นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.0 ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอิสลาม /พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสอนศาสนาฯ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่
โดยรับเกียรติจาก นายแวอัสรี แวมายิ กับนายธวัชชัย ปราณขำ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลนครยะลา