วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สพร.ร่วมกับมรย.จัดแข่งขันประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ

       สพร.ร่วมกับมรย.จัดแข่งขันประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 

       สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมกับ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาและหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 (Thailand Data Innovation Award , DIA by DGA) ณ ห้องประชุมนังกา อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นตัวแทนเปิดพิธีแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของภาครัฐ และส่งเสริมนักพัฒนาของไทยให้มีโอกาสต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อมได้แสดงผลงานในเวทีระดับประเทศให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐให้เกิดประโยชน์รวมถึงสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ และภาคประชาชน ในการใช้งานบริการรัฐบาลดิจิทัล โดยโครงการฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแนวทางดำเนินการในอันที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตรวมทั้งนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นการส่งเสริม การยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระองค์
Cr.www.yru.ac.th