วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ติดต่อรับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย

ประกาศสำหรับน้องๆคนไหนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายโครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย วันที่ 21 -22 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น อาคาร 25 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขนาดนี้ เกียรติบัตรของการเข้าร่วมกิจกรรมได้มาถึงห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาแล้ว การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 200 กว่าคน ขอให้มารับเกียรติบัตรของตนเองได้ ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ได้ ติดต่อสอบถาม 098-7326409 K"nab 093-6347869 B'yee
#ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

"งานมหกรรมการแสดงผลงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย"

 บทบาทและหน้าที่ผู้สอนและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ในปัจจุบัน นอกจาก มีหลักสูตรและผู้สอนดำเนินการสอนตามหลักสูตรเพื่อให้ได้ปริญญาบัตรแล้ว คำถามที่สำคัญก็คือ ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรแล้วทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรเป็นบ้าง สามารถออกไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ซึ่งในอนาคตบัณฑิตรุ่นใหม่ในยุค Thailand 4.0  มีทางเลือกที่จะประกอบอาชีพหลายๆ อย่างพร้อมกันได้ โดยอาศัยอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายในสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะไอซีทีขั้นสูง ที่จะเลือกสร้างสรรค์และนำเสนอสาระหรือผลิตภัณฑ์ในโลกของอินเทอร์เน็ต ไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เพียงฝ่ายเดียว แต่ควรเป็นผู้สร้างและสร้างมูลค่าจากโลกอินเทอร์เน็ตได้

    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://www.yru.ac.th) ได้ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในทุกหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดลักษณะบัณฑิตต้องเป็นบัณฑิต "นักปฏิบัติมืออาชีพ" ที่ต้องแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติได้ ผสมผสานทั้ง Soft Skill (ทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ภาษาอังกฤษ ทักษะไอซีที และ Hard Skill ในศาสตร์ที่เรียน) สำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของสาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ. 5 ปี) ใช้กลไกการพัฒนาผ่านการดำเนินงานของทีมในลักษณะของการตั้งเป็นชมรม คือ "ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา" (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://yrucomputer.blogspot.com/?m=0 ) เพื่อให้นักศึกษาและสมาชิกในชมรม ได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ทักษะนุ่ม (Soft Skill) เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานในอนาคต เช่น ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ ทักษะการใช้ไอซีทีประยุกต์การทำงานจริง ทักษะวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสรุปความ ซึ่งเกิดจากการนำไปใช้ในสถานการณ์ชีวิตจริง

      ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559  สมาชิกและผู้นำชมรมส่วนหนึ่ง จำนวน 20 คน ให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วม "งานมหกรรมการแสดงผลงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย" จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโดย สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ หรือ สอ.ดย. (http://www.dordek.org) ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา ภูเก็ต ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซี่งได้ร่วมกันดำเนินงานมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2559 จัดกิจกรรมร่วมกันมาตามลำดับ ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับมอบหมายเป็นองค์กรขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่จัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สร้างสื่อรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาวาระของชาติ การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งการนำผลงานที่ได้ร่วมมหกรรมพัฒนาผลงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในครั้งนี้ด้วย โดยนำผลงานโปสเตอร์และแผ่นพับรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ผ่านการคัดเลือก ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ร่วมเสวนาถึงผลการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
รับโล่เกียรติยศในนามมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ที่สนับสนุนการพัฒนา
เยาวชนร่วมกับ สอ.ดย. และไมโครซอฟท์
ประเทศไทย รวมทั้งร่วมกับเครือข่ายภาคีการ
การพัฒนาด้านไอซีทีให้แก่เยาวชน
จากทั่วประเทศ

    ผลการเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาเกิดทักษะการทำงานในสถานการณ์จริง ได้รับประสบการณ์ตรง โดยการบูรณาการระหว่างความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ในใช้เรียน มาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานในระหว่างเรียน ที่สำคัญมากๆ คือการสร้างเครือข่ายการทำงาน ซึ่งเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของ การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)  โดยใช้สถานการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ (Event) เป็นกรณีศึกษา ฝึกให้นักศึกษาทำงานเป็นทีม ทำงานเชิงระบบ วางแผน (Plan: P) ลงมือปฏิบัติ (Do: D) ประเมินผล (Check: C) และนำไปปรับกระบวนการทำงาน (Action: A) ในโอกาสต่อไป
     อย่างไรก็ตาม บทบาทของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องนำนักศึกษาออกนอกห้องเรียนให้มากที่สุด จัดหรือสร้าง หรือหาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียน ถอดบทเรียนโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำไปประยุกต์ใช้ และประเมินผลคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง ผู้สอนควรเป็นผู้จัดสถานการณ์การเรียนรู้ มีบทบาทเป็นที่ปรึกษา ผู้ชี้แนะ ผู้ลงมือปฏิบัติควรเป็นนักศึกษา ผู้สอนหาเวทีหรือโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอ สร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจในชิ้นงานหรือผลงานของผู้เรียน ส่งเสริมให้เป็นผู้สร้างสรรค์ จึงจะสามารถสร้าง "บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ" ได้ในอนาคต

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เตรียมพร้อมก่อนนำเสนองานในกิจกรรม ณ มอ ภูเก็ต

ทางทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชถัฏยะลาได้ทำการประชุมสรุปงานอีกครั้งเพื่อเตียมการจัดนำเสนอผลงานและเปิดบูตของชมรมในงานของวันพรุ่งนี้ ณ มอ ภูเก็ต โดยการเดินทางมาครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถให้น้องๆได้มีการเสริมทักษะในด้านวิชาการและในด้านอื่นๆ

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชุมชี้แจ้งกำหนดการก่อนออกเดินทางไปนำเสนองานของชมรม ณ จ.ภูเก็ต

ประชุมทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเพื่่อสรุปงานในการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของชมรมชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ซึ่งจะไปร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วยซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ระหว่าง 20-22 ธันวาคม นี้ ณ จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งนี้ได้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมาร่วมประชุมร่วมให้กำลังใจด้วย ขอบคุณครับ " พี่อ้อด "พวกเราจะพัฒนาชมรมให้ก้าวหน้าเพื่อ มรย ของเราต่อไปคับ 
 #ติดตามกิจกรรมดีๆจากชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเร็วๆๆนี้

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประมวลภาพกิจกรรมเปิดโลกกิตกรรม ของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2559

ประมวลภาคกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการจัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมเปิดโลกประสบการณ์ โดยตลอดสองวันที่ผ่านมาได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกอย่างมากมายขอบคุณน้องๆทุกท่านที่ได้เลือกมาเป็นส่วนหนึ่งกับชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังจะสมัครเป็นสมาชิกชมรมยังสามารถเข้ามาสมัครได้ ณ ใต้ห้องประชุมหลังใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและหากไม่ทันได้สมัครสามารถมาสมัครได้ ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201 และติดตามกิจกรรมของชมรมได้ทีท >>> เฟส ชมรมคอมพิวเตอร์ และ >>> เพจ ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา >>>เว็บบล็อก http://yrucomputer.blogspot.com >>>ไอดีไลน์ Computerclub
สำหรับน้องทีาได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เตรียมพอกับกิจกรรมดีๆของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเร็วๆนี้ คับ

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม เปิดโลกประสบการณ์ ปีการศึกษา2559

กิจกรรมเริ่มแล้วครับ กิจกรรมเปิดโลกประสบการณ์ ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสายินดีต้อนรับน้องๆและท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับเรา เราเดินหน้า ชมรมด้วยอัตลักษณ์ ของชมรม" ทันโลก รักงาน มีจิตอาสา" ด้วยการทำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น กิจกรรมลงพื้นที่ อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวไอทีและอื่นๆอีกมากมาย อย่าลืมเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาน่ะคับ เรามาทำกิจกรรมร่วมกันพัฒนา อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยกัน นักศึกษามหาวิทยาลัย เก่งไอที ทุกคนคับ

ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ วันเปิดโลกกิจกรรมปีการศึกษา 2559

อีกหนึ่งเบื้องหลังงานของความสำเร็จ ที่คนผู้นั้นจะเต็มไปด้วยประสบการณ์ ฝ่ายซ่อมและฝ่ายทะเบียนของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และยังมีทีมสถานทีทอีกน่าคับ พอดีหารูปไม่เจอ ขอโทษด้วยน่า สู้ๆๆน้องๆทุกคน เป็นรูปกิจกรรมของวันเปิดโลกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้เปิดบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แบบฟรี  เพียงเก็บบำรุงเข้าชมรม 20 บาทเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้ามาซ่อมบำรุงและรับคำปรึกษาต่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้   

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จัดบูตชมรมในงานกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทางทีมชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ร่วมกันจัดบูตชมรมในงานกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในวันพรุ่งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
ขอเชิญช่วนน้องๆนักศึกษาทุกท่านที่สนใจการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ กิจกรรมมอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอื่นๆอีกมากมาย สามารถเข้ามาสมัครได้ที่ บูตของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้ในกิจกรรมมีการบริการให้คำปรึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์และเรื่องไอที """ ฟรี""" และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อย่าลืม มากันน่าคับทุกคน

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เตรียมการประชุมทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

เตรียมการประชุมทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ไปร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ต่อต้าน
การค้ามนุษย์ด้วยซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ระหว่าง 20-22 ธ.ค.นี้ ที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งชมรมฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในนาม มรย. จึงได้รับเกียรติให้เข้ารับโล่เกียรติยศ ซึ่งมอบโดย สอ.ดย. ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ในการประชุมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการสรุปการทำงานก่อนที่จะนำเสนอผลงานของชมรมใน งานมหกรรมต่อไปในจังหวัดภูเก็ต  ณ มอ ภูเก็ต  โดยทีมงานชมรมได้มีการเตรียมควาทพร้อมไปแล้ว 90 % ส่วนที่เหลือรอการลงมือทำในการจัดกิจกรรมดังวันเวลาและดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชุมทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

ประชาสัมพันธ์ถึงทีมงานกรรมการอนุกรรมการชมรมทุกคนท่านเข้าร่วมประชุมร่วมกันในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ เวลา 13.30 น.ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา โดยมีวาราระการประชุมทั้งหมด สามวาระด้วยกัน ขอความร่วมมือถึงทีมงานทุกคนเข้าร่วมประชุมดังวันเวลาดังกล่าวทุกคนน่าคับ

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชุมพอปะคุยเรื่องศึกษาดูงาน ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ทางทีมงานกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้ทำการนัดประชุมพอปะน้องๆที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากการทำงานกิจกรรมแข่งขันประกวดทำโปสเตอร์และแผ่นพับเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดในเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ รายละเอียดการประชุมมีการแจ้งกำหนดการรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมไปถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน