วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมอบรมการใช้งาน Google App for Education ให้แก่ทีมงานก่อนลงพื้นที่

       วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2561 กิจกรรมอบรมการใช้งาน Google App for Education ให้แก่ทีมงานก่อนลงพื้นที่ ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อบรมการใช้งาน Google App for Education โดยให้ความรู้ในส่วนของ Gmail , Google Drive , Google Doc, Google Sheet , Google Slide , Google Map และGoogle Form โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้ทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเข้าใจหลักการทำงานของ Google App for Education

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมอบรมทีมงานก่อนลงจัดกิจกรรม กิจกรรมอบรมการซ่อมบำรุง และให้ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

      วันที่ 7 ตุลาคม 2561 กิจกรรมอบรมทีมงานก่อนลงจัดกิจกรรม กิจกรรมอบรมการซ่อมบำรุง และให้ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ทีมงานก่อนลงพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมเป็นทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้อบรมการซ่อมบำรุง อบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้ทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเข้าใจวิธีการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ก่อนการลงพื้นที่จริง