วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ติดต่อรับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย

ประกาศสำหรับน้องๆคนไหนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายโครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย วันที่ 21 -22 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น อาคาร 25 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขนาดนี้ เกียรติบัตรของการเข้าร่วมกิจกรรมได้มาถึงห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาแล้ว การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 200 กว่าคน ขอให้มารับเกียรติบัตรของตนเองได้ ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ได้ ติดต่อสอบถาม 098-7326409 K"nab 093-6347869 B'yee
#ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

"งานมหกรรมการแสดงผลงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย"

 บทบาทและหน้าที่ผู้สอนและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ในปัจจุบัน นอกจาก มีหลักสูตรและผู้สอนดำเนินการสอนตามหลักสูตรเพื่อให้ได้ปริญญาบัตรแล้ว คำถามที่สำคัญก็คือ ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรแล้วทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรเป็นบ้าง สามารถออกไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ซึ่งในอนาคตบัณฑิตรุ่นใหม่ในยุค Thailand 4.0  มีทางเลือกที่จะประกอบอาชีพหลายๆ อย่างพร้อมกันได้ โดยอาศัยอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายในสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะไอซีทีขั้นสูง ที่จะเลือกสร้างสรรค์และนำเสนอสาระหรือผลิตภัณฑ์ในโลกของอินเทอร์เน็ต ไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เพียงฝ่ายเดียว แต่ควรเป็นผู้สร้างและสร้างมูลค่าจากโลกอินเทอร์เน็ตได้

    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://www.yru.ac.th) ได้ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในทุกหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดลักษณะบัณฑิตต้องเป็นบัณฑิต "นักปฏิบัติมืออาชีพ" ที่ต้องแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติได้ ผสมผสานทั้ง Soft Skill (ทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ภาษาอังกฤษ ทักษะไอซีที และ Hard Skill ในศาสตร์ที่เรียน) สำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของสาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ. 5 ปี) ใช้กลไกการพัฒนาผ่านการดำเนินงานของทีมในลักษณะของการตั้งเป็นชมรม คือ "ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา" (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://yrucomputer.blogspot.com/?m=0 ) เพื่อให้นักศึกษาและสมาชิกในชมรม ได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ทักษะนุ่ม (Soft Skill) เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานในอนาคต เช่น ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ ทักษะการใช้ไอซีทีประยุกต์การทำงานจริง ทักษะวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสรุปความ ซึ่งเกิดจากการนำไปใช้ในสถานการณ์ชีวิตจริง

      ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559  สมาชิกและผู้นำชมรมส่วนหนึ่ง จำนวน 20 คน ให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วม "งานมหกรรมการแสดงผลงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย" จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโดย สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ หรือ สอ.ดย. (http://www.dordek.org) ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา ภูเก็ต ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซี่งได้ร่วมกันดำเนินงานมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2559 จัดกิจกรรมร่วมกันมาตามลำดับ ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับมอบหมายเป็นองค์กรขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่จัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สร้างสื่อรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาวาระของชาติ การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งการนำผลงานที่ได้ร่วมมหกรรมพัฒนาผลงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในครั้งนี้ด้วย โดยนำผลงานโปสเตอร์และแผ่นพับรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ผ่านการคัดเลือก ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ร่วมเสวนาถึงผลการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
รับโล่เกียรติยศในนามมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ที่สนับสนุนการพัฒนา
เยาวชนร่วมกับ สอ.ดย. และไมโครซอฟท์
ประเทศไทย รวมทั้งร่วมกับเครือข่ายภาคีการ
การพัฒนาด้านไอซีทีให้แก่เยาวชน
จากทั่วประเทศ

    ผลการเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาเกิดทักษะการทำงานในสถานการณ์จริง ได้รับประสบการณ์ตรง โดยการบูรณาการระหว่างความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ในใช้เรียน มาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานในระหว่างเรียน ที่สำคัญมากๆ คือการสร้างเครือข่ายการทำงาน ซึ่งเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของ การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)  โดยใช้สถานการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ (Event) เป็นกรณีศึกษา ฝึกให้นักศึกษาทำงานเป็นทีม ทำงานเชิงระบบ วางแผน (Plan: P) ลงมือปฏิบัติ (Do: D) ประเมินผล (Check: C) และนำไปปรับกระบวนการทำงาน (Action: A) ในโอกาสต่อไป
     อย่างไรก็ตาม บทบาทของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องนำนักศึกษาออกนอกห้องเรียนให้มากที่สุด จัดหรือสร้าง หรือหาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียน ถอดบทเรียนโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำไปประยุกต์ใช้ และประเมินผลคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง ผู้สอนควรเป็นผู้จัดสถานการณ์การเรียนรู้ มีบทบาทเป็นที่ปรึกษา ผู้ชี้แนะ ผู้ลงมือปฏิบัติควรเป็นนักศึกษา ผู้สอนหาเวทีหรือโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอ สร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจในชิ้นงานหรือผลงานของผู้เรียน ส่งเสริมให้เป็นผู้สร้างสรรค์ จึงจะสามารถสร้าง "บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ" ได้ในอนาคต

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เตรียมพร้อมก่อนนำเสนองานในกิจกรรม ณ มอ ภูเก็ต

ทางทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชถัฏยะลาได้ทำการประชุมสรุปงานอีกครั้งเพื่อเตียมการจัดนำเสนอผลงานและเปิดบูตของชมรมในงานของวันพรุ่งนี้ ณ มอ ภูเก็ต โดยการเดินทางมาครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถให้น้องๆได้มีการเสริมทักษะในด้านวิชาการและในด้านอื่นๆ

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชุมชี้แจ้งกำหนดการก่อนออกเดินทางไปนำเสนองานของชมรม ณ จ.ภูเก็ต

ประชุมทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเพื่่อสรุปงานในการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของชมรมชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ซึ่งจะไปร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วยซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ระหว่าง 20-22 ธันวาคม นี้ ณ จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งนี้ได้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมาร่วมประชุมร่วมให้กำลังใจด้วย ขอบคุณครับ " พี่อ้อด "พวกเราจะพัฒนาชมรมให้ก้าวหน้าเพื่อ มรย ของเราต่อไปคับ 
 #ติดตามกิจกรรมดีๆจากชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเร็วๆๆนี้

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประมวลภาพกิจกรรมเปิดโลกกิตกรรม ของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2559

ประมวลภาคกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการจัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมเปิดโลกประสบการณ์ โดยตลอดสองวันที่ผ่านมาได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกอย่างมากมายขอบคุณน้องๆทุกท่านที่ได้เลือกมาเป็นส่วนหนึ่งกับชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังจะสมัครเป็นสมาชิกชมรมยังสามารถเข้ามาสมัครได้ ณ ใต้ห้องประชุมหลังใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและหากไม่ทันได้สมัครสามารถมาสมัครได้ ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201 และติดตามกิจกรรมของชมรมได้ทีท >>> เฟส ชมรมคอมพิวเตอร์ และ >>> เพจ ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา >>>เว็บบล็อก http://yrucomputer.blogspot.com >>>ไอดีไลน์ Computerclub
สำหรับน้องทีาได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เตรียมพอกับกิจกรรมดีๆของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเร็วๆนี้ คับ

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม เปิดโลกประสบการณ์ ปีการศึกษา2559

กิจกรรมเริ่มแล้วครับ กิจกรรมเปิดโลกประสบการณ์ ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสายินดีต้อนรับน้องๆและท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับเรา เราเดินหน้า ชมรมด้วยอัตลักษณ์ ของชมรม" ทันโลก รักงาน มีจิตอาสา" ด้วยการทำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น กิจกรรมลงพื้นที่ อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวไอทีและอื่นๆอีกมากมาย อย่าลืมเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาน่ะคับ เรามาทำกิจกรรมร่วมกันพัฒนา อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยกัน นักศึกษามหาวิทยาลัย เก่งไอที ทุกคนคับ

ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ วันเปิดโลกกิจกรรมปีการศึกษา 2559

อีกหนึ่งเบื้องหลังงานของความสำเร็จ ที่คนผู้นั้นจะเต็มไปด้วยประสบการณ์ ฝ่ายซ่อมและฝ่ายทะเบียนของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และยังมีทีมสถานทีทอีกน่าคับ พอดีหารูปไม่เจอ ขอโทษด้วยน่า สู้ๆๆน้องๆทุกคน เป็นรูปกิจกรรมของวันเปิดโลกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้เปิดบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แบบฟรี  เพียงเก็บบำรุงเข้าชมรม 20 บาทเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้ามาซ่อมบำรุงและรับคำปรึกษาต่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้   

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จัดบูตชมรมในงานกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทางทีมชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ร่วมกันจัดบูตชมรมในงานกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในวันพรุ่งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
ขอเชิญช่วนน้องๆนักศึกษาทุกท่านที่สนใจการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ กิจกรรมมอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอื่นๆอีกมากมาย สามารถเข้ามาสมัครได้ที่ บูตของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้ในกิจกรรมมีการบริการให้คำปรึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์และเรื่องไอที """ ฟรี""" และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อย่าลืม มากันน่าคับทุกคน

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เตรียมการประชุมทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

เตรียมการประชุมทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ไปร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ต่อต้าน
การค้ามนุษย์ด้วยซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ระหว่าง 20-22 ธ.ค.นี้ ที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งชมรมฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในนาม มรย. จึงได้รับเกียรติให้เข้ารับโล่เกียรติยศ ซึ่งมอบโดย สอ.ดย. ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ในการประชุมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการสรุปการทำงานก่อนที่จะนำเสนอผลงานของชมรมใน งานมหกรรมต่อไปในจังหวัดภูเก็ต  ณ มอ ภูเก็ต  โดยทีมงานชมรมได้มีการเตรียมควาทพร้อมไปแล้ว 90 % ส่วนที่เหลือรอการลงมือทำในการจัดกิจกรรมดังวันเวลาและดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชุมทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

ประชาสัมพันธ์ถึงทีมงานกรรมการอนุกรรมการชมรมทุกคนท่านเข้าร่วมประชุมร่วมกันในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ เวลา 13.30 น.ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา โดยมีวาราระการประชุมทั้งหมด สามวาระด้วยกัน ขอความร่วมมือถึงทีมงานทุกคนเข้าร่วมประชุมดังวันเวลาดังกล่าวทุกคนน่าคับ

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชุมพอปะคุยเรื่องศึกษาดูงาน ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ทางทีมงานกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้ทำการนัดประชุมพอปะน้องๆที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากการทำงานกิจกรรมแข่งขันประกวดทำโปสเตอร์และแผ่นพับเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดในเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ รายละเอียดการประชุมมีการแจ้งกำหนดการรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมไปถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การจัดงานเลี้ยงสร้างสัมพันธ์ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ภาคเรียนที่ 1 /2559

ในวันนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทำการจัดงานเลี้ยงสร้างสัมพันธ์กับทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา โดยภายในงานได้มีการพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมและมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศิริชัย บามบุรี รองอธิกาบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ให้เกีตรมากล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการจัดจับฉลากของรางวัลและคัดเลือกตัวแทนไปภูเก็ตและภายในงานมีการจัดอาหารการกินให้น้องๆทีมงานได้ร่วมรับประทานกัน 
ขอขอบคุณถึงอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและการจัดกิจกรรมร่วมไปถึงคำปรึกษาต่างๆของชมรมมาโดยตลอด >>>ขอบคุณคับ<<<

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สอบปฏิบัติในเรื่องการออกแบบสื่อ ค่าย microsoft ครั้งที่ 2

เริ่มต้นขึ้นแล้งกับวันที่สอนของการจัดกิจกรรมโครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยในช่วงเช้าวันที่จะมีในเรื่องของการสอบปฏิบัติในเรื่องการออกแบบสื่อเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประยุทธ์ใช้โปรแกรม microsoftที่ถูกต้องและเพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเข้าไปแข่นขันแสดงผลงาน ณ จังหวัดภูเก็ตต่อไปในเดือนธันวาคมนี้
จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสามารถติดการดำเนินงานได้ที่ http://yrucomputer.blogspot.com หรือ Facebook /ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และ Gmail : computeryruclub@gmail.com

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การสอบปฏิบัติในเรื่องการออกแบบสื่อใช้โปรแกรม microsoft ค่าย microsoft ครั้งที่ 2

เริ่มต้นขึ้นแล้งกับวันที่สอนของการจัดกิจกรรมโครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยในช่วงเช้าวันที่จะมีในเรื่องของการสอบปฏิบัติในเรื่องการออกแบบสื่อเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประยุทธ์ใช้โปรแกรม microsoftที่ถูกต้องและเพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเข้าไปแข่นขันแสดงผลงาน ณ จังหวัดภูเก็ตต่อไปในเดือนธันวาคมนี้
จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสามารถติดการดำเนินงานได้ที่ http://yrucomputer.blogspot.com หรือ Facebook /ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และ Gmail : computeryruclub@gmail.com

พักเที่ยงของวันแรกของน้องๆ ค่าย microsoft ครั้งที่ 2

พักเที่ยงของวันแรกในการจัดกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาวันนี้น้องๆทุกคนน่ารักมีความมีจิตอาสาแล้วจตั้งใจเรียนกันทุกคนเลย ของเก็บบรรยากาศของการรับประทานอาหารของวันแรกน่าคับ สู้ๆๆน้องๆทุกคน
จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสามารถติดการดำเนินงานได้ที่ http://yrucomputer.blogspot.com หรือ Facebook /ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และ Gmail : computeryruclub@gmail.com


บรรยากาศของการจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเช้า ค่าย microsoft ครั้งที่ 2

บรรยากาศของการจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเช้าในหัวข้อเรื่องการใช้โปรแกรม microsoft powerpoint ในการสร้างสือให้มีชีวิตโดยการสอนในครั้งนี้ เพื่อให้น้องได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานของโปรแกรมและได้รู้จักการใช้โปรแกรมที่ถูกต้องโดยมีการสอนในเรื่องการใส้รูปภาพเคลือนไหวและวีดีโอร่วมไปถึงได้มีการสอนในเรื่องการใช้เทคนิกต่างๆของโปรแกรม
จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสามารถติดการดำเนินงานได้ที่ http://yrucomputer.blogspot.com หรือ Facebook /ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และ Gmail : computeryruclub@gmail.com

\

โครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ครั้งที่ 2

ในวันนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทำการจัดกิจกรรมโครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย วันที่12-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น อาคาร 25 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้เกียรติกล่าวเปิดพิธีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยภายในกิจกรรมมีกลุ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คนและทีมงาน 10 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน กิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 1 เพื่อ
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการค้ามนุษย์ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เบื้อนต้นเพื่อใช้ในการสร้างสื่อที่ดีต่อไป 3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียน code
จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสามารถติดการดำเนินงานได้ที่http://yrucomputer.blogspot.com หรือ Facebook /ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และ Gmail : computeryruclub@gmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย (ครั่งที่ 2 )

โครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย วันท่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น อาคาร 25 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสามารถติดการดำเนินงานได้ที่ http://yrucomputer.blogspot.com หรือ Facebook /ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และ Gmail : computeryruclub@gmail.com

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมเปิดบูธชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

ในวันนี้ทางทีมงานกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้ทำการเปิดเปิดบูธชมรมเพื่อให้น้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู่จักกับชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยส่งเสริมให้แต่ละชมรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทำการแนะนำชมรมกับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมเป็นทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้ทำการเปิดรับสมัครสมาชิกและให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมไปถึงได้มีการเปิดรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการกับชมรม  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่จะให้น้องๆได้มีความสนใจในการจัดกิจกรรมของชมรมโดยที่น้องๆที่เข้ามาสอบถามได้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมมากมาย ซึ่งน้องๆที่สนในในการจัดกิจกรรมของชมรมสามารถที่จะทำการติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ตั้งอยู่ที่ อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201 เปิดบริการตามวันและเวลาราชการ

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เปิดบูธชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

ข่าวดีๆ สำหรับทุกๆคน
ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้จัดซุ้ม ณ.อาคารยูเนียนในวันพรุ่งนี้ มีบริการและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมที่จะมอบร้อมยิ้มให้กับทุกคน
ทางชมรมมีบริการดังนี้👇👇👇
- บริกาล้างเครื่องโน็ตบูตฟรี แต่จ่ายเพียงค่าซ่อมบำรุง 20 บาททท ( รับจำนวนจำกัด)
- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอม,โน็ต,อุปกรณ์ไอทีต่างๆ
- บริการให้ความรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที
- มีกิจกรรมให้เล่นอีกมากมายยยย

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศผลรางวัลผู้ส่งประกวดแข่งขัน


ตามที่ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการทำแผ่นพับในภายใต้หัวข้อเรื่องการค้ามนุษย์ โดยมีการกำหนดระยะเวลาการส่งการประกวดแข่งขั้นในครั้งนี้เป็นวัน 14 วัน2 สัปดาห์นั้นเอง ตอนนี้ ได้มีผู้ส่งเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งหลากหลายเอกด้วยกัน ตอนนี้ทางทีมงานกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้ทำการสรุปแล้วว่ามีผลงานที่ได้รับรางวัลในการจัดการประกวดในครั้งนี้ ทั้งหมด้วยกัน 5 คน  ชื่อมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

รางวัล ชนะเลิศ นาย อิสมาแอล พิทักษ์ลาวัลย์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1นาย กูรอบาฮา ตีงี รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นายมะห์ดี เจ๊ะโซ๊ะ รางวัลชมเชยฮีลมิง มาน๊ะรางวัลชมเชย คอลีฟะห์ มะสันติ ติดต่อรับของรางวัลได้ ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา หรือจะรับที่วันจัดกิจกรรมเปิดบูตชมรมในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น ณ.อาคารยูเนียน กิจกรรมนักศึกษา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร 093-6347869 แบยี

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เเชร์ไปซิ เผื่อใครไม่รู้ เคยสงสัยไหม!! “ปุ่มบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ F1 – F12” มีไว้ทำอะไร??

เคยสงสัยกันใช่ไหมครับว่า เจ้าปุ่ม F1 – F12 บนแป้นพิมพ์ (Keyboard) ที่เราเห็นกันมานานแสนนาน เห็นกันอยู่ทุกวี่วันที่ใช้คอมพิวเตอร์นั้น มีประโยชน์อย่างไร และใช้ทำอะไรได้บ้าง คราวนี้ได้ไขข้อข้องใจกันซะที…เรามีคำตอบดีๆ มาให้ครับ

F1 – นี่คือปุ่มทางลัดเข้าสู่คู่มือช่วยเหลือ (Help) ของโปรแกรมต่างๆ และถ้าคุณกดปุ่ม Windows Key ตามด้วย F1 มันก็คือปุ่ม Help ของโปรแกรมไมโครซอฟท์นั่นเอง
F2 – ถ้าคุณกดปุ่มนี้ขณะอยู่บนจอเดสก์ท็อป มันคือการไฮไลต์โฟลเดอร์หรือไฟล์เพื่อเตรียมจะเปลี่ยนชื่อ และถ้าอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word เมื่อคุณกดปุ่ม Ctrl + F2 มันคือการ Preview เอกสารก่อนพิมพ์
F3 – ปุ่มนี้ใช้เป็นทางลัดเข้าสู่ระบบ Search ของโปรแกรมต่างๆ
F4 – กดปุ่ม Alt + F4 คือการออกจากโปรแกรมที่กำลังใช้งาน
F5 – เมื่อกำลังท่องเว็บไซต์ กดปุ่มนี้คือการทำ Refresh หรือ Reload หน้าเว็บไซต์อีกครั้ง
F6 – คือปุ่มที่ใช้เลื่อน Cursor ไปยัง Address Bar ขณะใช้งานเว็บเบราว์เซอร์
F7 – กดปุ่มนี้เมื่ออยู่ใน Microsoft Word คือการเรียกเช็กระบบตรวจสอบคำผิด
F8 – ปุ่มลัดใช้เรียก Start Menu เวลาอยู่ใน Safe Mode
F9 – ปุ่มลัดเข้าสู่ระบบวัดระยะของโปรแกรม Quark 5.0
F10 – กดปุ่ม Shift + F10 คือการทำงานเสมือนคุณกำลังคลิกขวาที่เมาส์
F11 – กดปุ่มนี้เพื่อการเรียกดูเบราว์เซอร์แบบ Full Screen
F12 – ใช้เป็นคำสั่ง Save as เมื่ออยู่ในโปรแกรม Microsoft Word

อ้างอิง http://jahatyab.com

3G กับ 4G ความเร็วต่างกันอย่างไร

     ถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วและความแรงของสปีทอินเตอร์เน็ตแล้ว ทุกคนต้องอยากทราบกันอยุ่แล้วหละคะ ว่าความเร็วแบบ 3G กับ 4G ต่างกันมากแค่ไหน เพราะตัวเลขก็ไกล้ๆกันใช่มั้ยหล่ะคะ หลายคนสงสัยเป็นอย่างมาก วันนี้แอดมินเลยนำเรื่องราวสาระดีๆมีความรู้แบบนี้มาฝากกันคะ หวังว่าชาวไอทีและเพื่อนๆทุกคนจะชื่นชอบและติดตามเรื่องราวดีๆจากทางแอดมินแบบนี้ต่อๆไปเรื่อยๆนะค่ะ

อ้างอิงโดย  http://jahatyab.com

กิจกรรมประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวจข้อเรารัก มรย


กิจกรรมประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวจข้อเรารัก มรย  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้นักศึกษาได้มีความภาคภูมิใจในการเข้าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้มีผลรางวัลการแข่งขันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ส่งเข้าประกวดเข้าแข่งขันในครั้งนี้ จากกิจกรรมที่จัดนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์หวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้นักศึกษาได้มีการผลิตสื่อที่ถูกต้องและเป็นสร้างให้นักเรียนได้เป็นผู้สร้างสื่อมากว่าเป็นผู้ผลิตสื่อ
สำหรับน้องนักศึกษาท่านใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือ ติดต่อทาง เฟส ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา  อ่านรายละเอียดการเข้าประกวดได้ที่ เข้าอ่านรายละเอียด

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมค่ายไมโครซอฟ " ครั้งที่ สอง "

วันนี้ทางหัวหน้าทีมงานกรรมการชมรมได้ทำการประชุมพูดคุยในเรื่องการจัดกิจกรรมค่ายไมโครซอฟ " ครั้งที่ สอง " โดยในการจัดในครั้งนี้ได้มีกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนต่างๆในพื่นทีบริเวณจังหวัดยะลาจากที่ได้คุยประชุมร่วมกันกับทีมงานของกรรมชมรมเห็นชอบให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในปลานเดือนตุลาคมนี้ สำหรับน้องที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาสามารถเข้าสอบถามติดตามกิจกรรมของชมรมได้ที่ facebook ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา หรือที่ http://yrucomputer.blogspot.com
สถานที่ตั้งห้องชมรม ที่ อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201

ประกาศผลรางวัลกับการแข่งขันประกวดออกแบบโปสเตอร์

ประกาศผลรางวัลกับการแข่งขันประกวดออกแบบโปสเตอร์ภายใต้หัวข้อการค้ามนุษย์โดยใช้โปรแกรม MS Word ในการออกแบบโปสเตอร์ในการแข่งขันครั้งนี้ โดยมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัลชมเชย 2 รางวัล ดังต่อไปนี้ 
1.นายมะรอซาลี มะลี (ชนะเลิศอันดับ 1)
2.นายอิสมาแอล พิทักษ์ลาวัลย์ (รองชนะเลิศอันดับ 1)
3.นายมูหัมมัด อาแว (รองชนะเลิศอันดับ 2)
4.นางสาวลักษ์ขณาวดี ชุ่มแก้ว (รางวัลชมเชย)
5.นายสมาน วาเงาะ (รางวัลชมเชย)
#สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลติดต่อรับของรางวัลได้ ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 ห้อง 201 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 093-6347869 (แบยี)

ประกาศผลรางวัลกับการแข่งขันประกวดออกแบบโปสเตอร์

ประกาศผลรางวัลกับการแข่งขันประกวดออกแบบโปสเตอร์ภายใต้หัวข้อการค้ามนุษย์โดยใช้โปรแกรม MS Word ในการออกแบบโปสเตอร์ในการแข่งขันครั้งนี้ โดยมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัลชมเชย 2 รางวัล ดังต่อไปนี้
1.นายมะรอซาลี มะลี (ชนะเลิศอันดับ 1)
2.นายอิสมาแอล พิทักษ์ลาวัลย์ (รองชนะเลิศอันดับ 2)
3.นายมูหัมมัด อาแว (รองชนะเลิศอันดับ 3)
4.นางสาวลักษ์ขณาวดี ชุ่มแก้ว (รางวัลชมเชย)
5.นายสมาน วาเงาะ (รางวัลชมเชย)

#สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลติดต่อรับของรางวัลได้ ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 ห้อง 201 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 093-6347869 (แบยี)

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประชุมประจำเดือนตุลาคม

ในวันพุธที่ผ่านมาทางทีมงานกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทำการประชุมร่วมกับทีมงานกรรมการบริหารของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาโดยมีวาระการประชุมในเรื่องของการจัดกิจกรรมของชมรมตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้โดยกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นเดือนตุลาคมนี้จะมีเรื่องหลักๆแล้วกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกชมรมใหม่และกิจกรรมติวประจำสัปดา กิจกรรมค่านไมโคซอรอบที่ 2 ร่วมไปถึงอีกหมายๆกิจกรรมได้มีการมอบหมายหน้าทีแบ่งการทำงานและสรุปเรื่องการจัดกิจกรรมในเดือนกันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเเตอร์จิตอาสาหรือจะติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ห้องชมรมตั้งอยู่ที่ อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 202

ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาประชุมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมือวันที่ 5 ตุลาคมทางตัวแทนชมรมได้เข้าร่วมประชุมร่วมกันกับทีมงานหลายๆชมรมในการเข้าร่วมพบปะพูดคุยแปลกเปลี่ยนแผนดำเนินงานของการจัดกิจกรรมในรั้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยได้มีการการวางรูปแบบของการจัดกิจกรรมร่วมไปถึงได้มีการพูดเรื่องการจัดกิจกรรมของวันเปิดโลกกิจกรรมและจากที่ได้สรุปจากที่ประชุมได้มีการเสนอให้มีการจัดกิจกรรมในทุกๆวันพุธให้ชมรมเข้ามาจัดกิจกรรมที่อาคารบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการพัฒนากิจกรรมของชมรมในรั้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมโครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสียงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

กิจกรรมโครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสียงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยระยะเวลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 วัน ด้วยกันตั้งแต่วันที่ 1-2ตุลาคม 2559 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เข้ารับหน้าทีในเรื่องของการเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ โดยมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 250 ภายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสอนในเรื่องของการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ในรูปแบบต่างๆโดยกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทีมผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกิจกรรมโดยความร่วมมือ บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
 

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมประกวดสร้างโปสเตอร์

น้องๆนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทยโดยความร่วมมือบริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงของรางวัลจำนวน 5 รางวัลและสามารถที่จะทำการส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 23.59 น ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งแผ่นพับได้ที่ http://gg.gg/Postercompetition  #หมายเหตุ การกรุณาระบุชื่อให้เป็นชื่อไฟล์  ส่งเป็นไฟล์ PDF

กิจกรรมประกวดแข่งขันสร้างแผ่นพับ


น้องๆนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทยโดยความร่วมมือบริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงของรางวัลจำนวน 5 รางวัลและสามารถที่จะทำการส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 23.59 น ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งแผ่นพับได้ที่ http://gg.gg/prochurecomprtition

กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ เรา รัก มรย.

กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ เรา รัก มรย. เป็นการประกวดสร้างคลิปสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยมีเงินรางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 1500 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา1200 บาท พร้อม เกียรติบัตร และรางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สามารถส่งคลิปวีดีโอตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 23.59 น. และสามารถติดต่ออ่านรายละเอียดได่ที่ http://yrucomputer.blogspot.com/p/blog-page_1.html สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

กิจกรรมโครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสียงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

ผ่านไปด้วยดีกับกิจกรรมโครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสียงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยระยะเวลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 วัน ด้วยกันตั้งแต่วันที่ 1-2ตุลาคม 2559 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านและขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมทุกท่านที่ได้ให้คำปรึกษาและได้ทำให้กิจกรรมโครงการในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนนักศึกษาที่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของการค้ามนุษย์ และการที่ได้ทำการผลิดสือในรูปแบบที่สร้างสรรค์นั้น สามารถทำให้นักศึกษาได้มีความตระหนักต่อเรื่องของการค้ามนุษย์โดยการสอนในเรื่องการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นของการทำงานเอกสารและการนำเสนอเอกสารต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มี ทีมผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกิจกรรมโดยความร่วมมือ
บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในการนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

กิจกจรรมในช่วงบ่ายของค่าย

กิจกรรมในช่วงบ่ายกับวันที่สองของกิจกรรมโดยกิจกรรมในช่วงบ่ายนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้มีการสอนในเรื่องของการสร้างสือโปสเตอร์ของในหัวข้อเรื่องการค้ามนุษย์โดยที่จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการสร้างแผ่นพับโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างและได้มีการสอนในเรื่องการใช้โปรเตอร์โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Word เช่นเดียวกัน
#กิจกรรมดีๆๆจัดโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

โครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทยโดยความร่วมมือ บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการได้มีการเปิดพิธีเริ่มขึ้นในวันนี้ โดยในการจัดกิจกรรมมีจำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 250 โดยภายในกิจกรรมจะมีการพูดคุยอธิบายให้นักศึกษาได้มีความตระหนักต่อการเสียงในเรื่องของการค้ามนุษย์ในประเทศไทยโดยจะมีให้นักศึกษาเยาวชนได้มีการสร้างสื่อในหัวข้อเรื่อง การค้ามนุษย์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้มีการสอนในเรื่องของการใช้โค้คในการเขียนเกมให้นักศึกษาได้มีความรู้จักกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประชุมรับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

วันที่ 30 กันยายน เวลา 17.00 น ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้ร่วมประชุมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเพื่อนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมของโครงการในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559โดย โครงการที่จัดกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 250  มีชื่อโครงการว่า โครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย กิจกรรมที่เพื่อการเสริมสร้างความรู้ให้กัยเยาวชนได้สร้างสื่อในรูปแบบที่ถูกต้องและมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาที่ได้มีช่วยเหลือในเรื่องของการที่กลุ่มนักศึกษาบางช่วงอายุที่เสียงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ลักษณะรูปแบบของการจัดกิจกรรมคือให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการออกแบบสื่อที่ดีโดยการใช้โปรแกรมให้มีความทันสมัยและเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาได้เกิดประโยชน์

โครงการ โครงการช่างคอมฯ เด็กธรรม ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ วันที่ 2

ในวันนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้ทำร่วมจัดกิจกรรมโครงการ โครงการช่างคอมฯ เด็กธรรม ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการสอนในเรื่องการแกะเครื่องคอมพิวเตอร์และร่วมไปถึงการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองโดยให้น้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความคิดสร้างแรกเริ่มในการคิดค้นรูปแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองโดยได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการแบ่งกลุ่มออกมาทั้งหมด 8 กลุ่มด้วยกันโดยแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกไม่เกิน 5 คน ซึ่งการแบ่งกลุ่มในครั้งนี้ เพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมและเพื่อสร้างความสามัคคีต่อการทำงานกลุ่มโดยในการสร้างความคิดเแรกเริ่มนี้สามารถทำให้นักเรียนได้มีความคิดและมีการพัฒนาทักษะการใช้ความคิดเร็วและการออกแบบที่สวยง่ายโดยเมื่อนักเรียนได้มีการแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วได้มีการทำกิจกรรมต่างๆในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองและในส่วนกิจกรรมของช่วงบ่ายได้มีการสอนน้องๆแกะเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองโดยทางทีมงานได้มีการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ลงมือแกะเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆโดยจะมีการแบ่งกลุ่มตามทีมกลุ่มของตอนเช้ากิจกรรมนี้สามารถเพื่อทักษะการพัฒนาความรู้ให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้ายิ่งมากขึ้นโดยให้ลงมือทำจริงๆจากทั้งวันเราได้มีการสอนในเรื่องของการอธิบายและบอกข้อแนะนำต่างๆให้กับน้องๆ  และในการทำกิจกรรมแกะเครื่องคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ ก็จะเป็นตัวเสริมความเข้าใจกับน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกระดับหนึ่ง ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์ในร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ   ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาต้องขอขอบคุณถึงคุณครูอาจารย์และผู้อำนวนการโรงเรียนเป็นอย่างสูงที่ได้เปิดโอกาสให้กับทางชมรมได้เข้ามอบความรู้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆๆที่จัดขึ้นโดย โครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

โดยความร่วมมือ
บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ

จัดโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งหมด 250 คน โดยเป็นการสอนในเรืองการผลิตสือและการใช้งานสื้อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมและส่งเสริมการใข้งานเทคโนโลยีในหลากหมายรูปแบบ
ซึ่งภายในของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็ได้มีการสอนให้น้องๆใช้สื่อที่ถูกต้องและสอนในเรื่องของการสร้างสือในทางการให้ความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ ทางชมรมคอมพิวเตอร์ก็ได้มีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรา 

โครงการ ช่างคอมฯ เด็กธรรมฯ ครั้งที่ 1

วันนี้ทางทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทำการจัดกิจกรรมอบรมโครงการ ช่างคอมพิวเตอร์ เด็กธรรมวิทยา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพในการจัดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมีโดยมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 60 คน  และทีมงานผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรม จำนวน 10   กิจกรรมนี้ จัดขึ้นมา ระยะเวลาดำเนินงาน 2 วัน  ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม โดยวันแรกจะมีการสอนในเรื่องของ การบอกประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ลักษณะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในด้านต่างๆ  ความสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์และอื่นๆอีกมากมายซึ่งวันนี้ ทางน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความยินดีและมีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนในกิจกรรมของวันพรุ่งนี้เป็นการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีการแกะเครื่องคอมพิวเตอร์และสอนในเรื่องของการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย   ติดตามตอนต่อไปได้  เร็วๆๆ นี้

#จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมค่ายไมโครซอฟท์

เมื่อเวลา19.00น ทางทีมงานหัวหน้าผฝ่ายของชมรมในการจัดกิจกรรมค่ายไมโครซอฟท์ได้ทำการประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบปัญหาและเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมร่วมไกถึงได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมของค่ายที่จัดขึ้นในวันที่ 1-2 ตุลาคม นี้ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250. สำหรับน้องที่ได้มีการลงชื่อและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ วันที่ 1 ตุลาคมนี้เจอกันพร้อมกัน ณ อาคาร25 ชั้น 2. หน้าห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา. 
#จัดขึ้นโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

ประชุมเตรียม ค่าย Microsoft


วันนี้ วันที่ 28-09-2559 เวลา 15.00 น. ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ได้มีการนัดประชุมของทีมงานกรรมการและอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา โดยมีวาระการประชุมในเรื่องการจัดทำโครงการค่าย Microsoft ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 นี้ และได้มีการแบ่งหน้าที่ของฝ่ายแต่ละฝ่ายของคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อจะทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไปโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 250  ซึ่งเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีขอบเขตการทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรูัู้้ในด้านการใช้งานไอซีทีและมีทักษะการใช้โปรแกรม  Microsoft ผลิตสือในในการเรียนการสอนได้และเป็นตัวแทนเยาวชนในการจัดกิจกรรมของชมรมต่อไปในอนาคต