วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประชุมรับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

วันที่ 30 กันยายน เวลา 17.00 น ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้ร่วมประชุมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเพื่อนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมของโครงการในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559โดย โครงการที่จัดกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 250  มีชื่อโครงการว่า โครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย กิจกรรมที่เพื่อการเสริมสร้างความรู้ให้กัยเยาวชนได้สร้างสื่อในรูปแบบที่ถูกต้องและมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาที่ได้มีช่วยเหลือในเรื่องของการที่กลุ่มนักศึกษาบางช่วงอายุที่เสียงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ลักษณะรูปแบบของการจัดกิจกรรมคือให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการออกแบบสื่อที่ดีโดยการใช้โปรแกรมให้มีความทันสมัยและเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาได้เกิดประโยชน์

โครงการ โครงการช่างคอมฯ เด็กธรรม ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ วันที่ 2

ในวันนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้ทำร่วมจัดกิจกรรมโครงการ โครงการช่างคอมฯ เด็กธรรม ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการสอนในเรื่องการแกะเครื่องคอมพิวเตอร์และร่วมไปถึงการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองโดยให้น้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความคิดสร้างแรกเริ่มในการคิดค้นรูปแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองโดยได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการแบ่งกลุ่มออกมาทั้งหมด 8 กลุ่มด้วยกันโดยแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกไม่เกิน 5 คน ซึ่งการแบ่งกลุ่มในครั้งนี้ เพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมและเพื่อสร้างความสามัคคีต่อการทำงานกลุ่มโดยในการสร้างความคิดเแรกเริ่มนี้สามารถทำให้นักเรียนได้มีความคิดและมีการพัฒนาทักษะการใช้ความคิดเร็วและการออกแบบที่สวยง่ายโดยเมื่อนักเรียนได้มีการแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วได้มีการทำกิจกรรมต่างๆในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองและในส่วนกิจกรรมของช่วงบ่ายได้มีการสอนน้องๆแกะเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองโดยทางทีมงานได้มีการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ลงมือแกะเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆโดยจะมีการแบ่งกลุ่มตามทีมกลุ่มของตอนเช้ากิจกรรมนี้สามารถเพื่อทักษะการพัฒนาความรู้ให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้ายิ่งมากขึ้นโดยให้ลงมือทำจริงๆจากทั้งวันเราได้มีการสอนในเรื่องของการอธิบายและบอกข้อแนะนำต่างๆให้กับน้องๆ  และในการทำกิจกรรมแกะเครื่องคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ ก็จะเป็นตัวเสริมความเข้าใจกับน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกระดับหนึ่ง ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์ในร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ   ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาต้องขอขอบคุณถึงคุณครูอาจารย์และผู้อำนวนการโรงเรียนเป็นอย่างสูงที่ได้เปิดโอกาสให้กับทางชมรมได้เข้ามอบความรู้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆๆที่จัดขึ้นโดย โครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

โดยความร่วมมือ
บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ

จัดโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งหมด 250 คน โดยเป็นการสอนในเรืองการผลิตสือและการใช้งานสื้อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมและส่งเสริมการใข้งานเทคโนโลยีในหลากหมายรูปแบบ
ซึ่งภายในของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็ได้มีการสอนให้น้องๆใช้สื่อที่ถูกต้องและสอนในเรื่องของการสร้างสือในทางการให้ความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ ทางชมรมคอมพิวเตอร์ก็ได้มีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรา 

โครงการ ช่างคอมฯ เด็กธรรมฯ ครั้งที่ 1

วันนี้ทางทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทำการจัดกิจกรรมอบรมโครงการ ช่างคอมพิวเตอร์ เด็กธรรมวิทยา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพในการจัดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมีโดยมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 60 คน  และทีมงานผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรม จำนวน 10   กิจกรรมนี้ จัดขึ้นมา ระยะเวลาดำเนินงาน 2 วัน  ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม โดยวันแรกจะมีการสอนในเรื่องของ การบอกประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ลักษณะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในด้านต่างๆ  ความสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์และอื่นๆอีกมากมายซึ่งวันนี้ ทางน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความยินดีและมีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนในกิจกรรมของวันพรุ่งนี้เป็นการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีการแกะเครื่องคอมพิวเตอร์และสอนในเรื่องของการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย   ติดตามตอนต่อไปได้  เร็วๆๆ นี้

#จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมค่ายไมโครซอฟท์

เมื่อเวลา19.00น ทางทีมงานหัวหน้าผฝ่ายของชมรมในการจัดกิจกรรมค่ายไมโครซอฟท์ได้ทำการประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบปัญหาและเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมร่วมไกถึงได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมของค่ายที่จัดขึ้นในวันที่ 1-2 ตุลาคม นี้ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250. สำหรับน้องที่ได้มีการลงชื่อและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ วันที่ 1 ตุลาคมนี้เจอกันพร้อมกัน ณ อาคาร25 ชั้น 2. หน้าห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา. 
#จัดขึ้นโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

ประชุมเตรียม ค่าย Microsoft


วันนี้ วันที่ 28-09-2559 เวลา 15.00 น. ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ได้มีการนัดประชุมของทีมงานกรรมการและอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา โดยมีวาระการประชุมในเรื่องการจัดทำโครงการค่าย Microsoft ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 นี้ และได้มีการแบ่งหน้าที่ของฝ่ายแต่ละฝ่ายของคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อจะทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไปโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 250  ซึ่งเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีขอบเขตการทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรูัู้้ในด้านการใช้งานไอซีทีและมีทักษะการใช้โปรแกรม  Microsoft ผลิตสือในในการเรียนการสอนได้และเป็นตัวแทนเยาวชนในการจัดกิจกรรมของชมรมต่อไปในอนาคต

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการ ช่างคอมฯ เด็กธรรมฯ ครั้งที่ 1

โครงการ ช่างคอมฯ เด็กธรรมฯ ครั้งที่ 1 ทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ในแง่มุมต่างๆ และสามารถลงระบบปฏิบัติการด้วยตนเอง สามารถประกอบและรู้ถึงอาการของคอมพิวเตอร์ได้ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาในการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพืี่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมไปถึงตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมสองวันนี้ ได้มีการแบ่งออกแบยสองส่วนใหญ่ๆโดยวันแรกนี้จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของซอฟแวร์ถึงความเป็นมาของยุคสมัยคอมพิวเตอร์ในแต่ละรุ่นส่วนในวันที่สองของกิจกรรมเป็นการอบรมด้านฮาร์ดแวร์ โดยจะมีการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผลที่ค่าว่าจะได้รับ นักเรียนมีความเข้าใจถึงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในทุกๆด้าน ไม่ว่าเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  กิจกรรมดีๆจัดขึ้นโดยโรงเรียนธรรมวิทยา จังหวัดยะลา  ร่วมกับชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการ Animation and stop motion ครั้งที่1 นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (วันที่ สอง )

โครงการ Animation and stop motion ครั้งที่1 นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (วันที่ สอง )เป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นต่อวันที่สองของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยในวันนี้ทีมางานชมรมคอมพิวเตอร์ได้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ Animation and stop motion โดยรายละเอียดกิจกรรมนั้นเป็นสอนน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการสร้างตัวการ์ตูลของตนเองขึั้นมาหนึ่งรูปโดยการวาดรูปภาพโปรแกรม Photoshopโดยทีมงามวิทยากรของชมรมจะทำการสอนแต่ละขั้นตอนในการทำให้น้องๆได้ดูเป็นตัวอย่างโดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันที่สองคืออย่างให้น้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้และความเข้าใจถึงหลักการทำงานของโปรแกรมPhotoshopในเรื่องของการทำงานAnimation and stop motion เพื่อสามารถนำมาผลิตเป็นสือการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองเกี่ยวข้อ สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายจะมีลักษณะกิจกรรมสอนการทำAnimation and stop motionโดยเป็นการสอนในการทำรูปภาพเคลื่อนไหวโดยผ่านโปรแกรม Photoshop โดยมีทีมวิทยากรจากชมรมได้มีการสอนแต่ละขั้นตอนให้นักเรียนได้ดู้เป็นตัวอย่างและเมื่อสอนเสร็จแล้วนักเรียนทุกคนจะสามารถทำรูปภาพแบบภาพเคลื่อนไหวตามผลที่คาดหวังไว้ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงถึงทางโรงเรียนธรรมวิทยา และทีมงานคุณครูอาจารย์ทุกท่าน โอกาสหน้าหากได้มีโอกาสอีกครั้ง เราจะได้ร่วมงานอีกครั้งหนึ่ง

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

เรียนเชิญ... สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ปี 2558 เข้าร่วมกิจกรรม "พบปะสมาชิกเก่า ปี 58"

#ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ปี 2558
เรียนเชิญ... สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ปี 2558 เข้าร่วมกิจกรรม "พบปะสมาชิกเก่า ปี 58" ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง 201.
**ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อ และ ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ
***ตรวจสอบรายชื่อ***
https://docs.google.com/…/1Za43LBPKazzUP4DAx6ZOXlyVBv…/edit…
***ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม***
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe3GqPhygI_VzJYCr…/viewform
หมายเหตุ.. กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมบังคับของทางชมรม
สมาชิกท่านใดที่ไม่เข้าร่วม ทางเราจะขอตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิกของชมรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ..

โครงการ Animation and stop motion ครั้งที่1 นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ วันแรก


วันนี้เป็นวันแรกของการเข้าจัดโครงการ Animation and stop motion ครั้งที่1 นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โดยการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในครั้งนี้ เป็นการสอนให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเข้าใจการทำงานของโปรแกรมP hotoshop โดยกำหนดการของการจัดอบรมนัั้นวันแรกของวันนี้ได้มีการอธิบายถึงควาามเป็นมาในเรื่องของ photoshopกล่าวถึงความเป็นมาแต่ความแต่กต่างของโปรแกรมphotoshopแต่ละรุ่นสมัยเมื่อได้เสร็จในเรื่องของการอธิบายได้เข้าบทเรียนในเรื่องของการตัดต่อรูปแบบเบือนต้นโดยใช้เครื่องมือแบบพิเศษโดยในตอนเช้าน้องๆได้มีความเข้าใจถึงการสร้างชิ้นงานของการตัดต่อรูปแบบและในตอนบ่ายได้มีการสอนทำอักษรแบบพิเศษที่ของของตนเองพร้อมกับสอนการติดตั้งตัวอักษรในตัวเครื่องของน้องๆเมื่อเสร็จในการติดตั้งแล้วได้มีการใบงานให้นักเรียนทำชิ้นงานมาหนึ่งชิ้นงานของตนเองเมื่อทดสอบความเข้าใจในการเรียนในวันนี้โดยเราจำมีคำถามให้นักเรียนได้ทำ การตัดต่อรูปแบบการทำพื้นหลังร่วมไปถึงการทำตัวอักษรเฉพาะของตนเอง ใช้วเวลาในการทำ 1 ชั้วโมงส่วนในวันที่ 2 จะเป็นการอบรมในเรื่องของการทำ Animation and stop motion  ด้วยโปรแกรม P hotoshop แล้วเจอกันครับ กับวันอบรมของวันที่ 2 พรุ่งนี้    กิจกรามดีๆจัดโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนธรรมวิทยา จังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถานที่ตั้ง อาคาร 25 ตึกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 ห้อง 201. สามารถติดต่อสอบถาม การบริการต่างๆได้เสมอครับ. ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบริการให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกท่านและตลอดไปถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการรับคำปรึกษาและการบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอทีทุกอย่าง ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสายินดีให้บริการครับ

สำหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการคำปรึกษาในเรื่องเทคโนโลยีหรือการบริการการจัดกิจกรรมต่างไสามารถต่อสอบถามได้ตลอด  ทางเรายินดีบริการด้วยฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  

อบรมนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยา จังหวัดยะลา


กิจกรรมดีๆ จากโรงเรียนธรรมวิยา ที่ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการงานอาชีพโดยการจัดกิจกรรมนี้มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 คน ครับ อบรมวันที่ 24-25 กันยายน 2559 นี้ ครับ น้องโรงเรียนธรรมคนไหนที่ต้องการรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ ณ ห้องกลุ่มสาระการงานอาชีพน่าครับ เตรียมตัวให้พร้อมครับแล้วเจอกัน .
#ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

Thailand 4.0 คืออะไร


Thailand 4.0 คืออะไร ศัพท์ใหม่ที่คนไทยควรรู้
ก่อนจะเข้าสู่ Thailand 4.0 ขอเกริ่นด้วย Thailand 1.0 Thailand 2.0 และ Thailand 3.0 ก่อน ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็น “โมเดลการพัฒนาประเทศไทย” ถ้าใน Thailand 1.0 จะเน้นภาคเกษตร Thailand 2.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก
โมเดลพัฒนาประเทศไทยทั้ง 3 โมเดลที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” แต่ก็หยุดอยู่แค่นั้น ทำให้มีแนวคิด Thailand 4.0 ออกมา ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกลกว่านั้นเยอะ โดยโมเดลนี้เป็นแนวคิดที่จะนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ได้แก่
1.เปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศอนุกรรมการประจำปีการศึกษา2559

ในวันนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทำการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศอนุกรรมการชมรมประจำปีการศึกษา2559โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ได้มากล่าวเปิดกิจกรรมโดยอาจารย์ได้ให้กำลังใจทีมงานและอธิบายหลักการทำงานของชมรมให้เกิดความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม โดยกิจกรรมจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้ ได้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้กรรมการและอนุกรรมการชุดใหม่ได้เข้าใจถึประวัติความเป็นมาของชมรม
2. เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างในทีมชมรมด้วยกัน ในการนี้ทางชมรมขอขอบคุณถึงทีมงานชมรมและอนุกรรมการทุกคนที่ได้จัดกิจกรรมนี้ผ่านพ้นไป

เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสารอบที่ 1

#ประชาสัมพันธ์
สำหรับท่านใดที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนด
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 23 กันยายน 2559
**รับจำนวนจำกัด**
โอกาสดีๆสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกับชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา
#ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ gg.gg/comyru02

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

 ในวันนี้ ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ได้มีการนัดประชุมประจำเดือนของทีมงานกรรมการและอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา โดยมีวาระการประชุมในเรื่องการจัดทำกิจกรรมต่างๆของทางชมรม ภายในเดือนกันยายนนี้ โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ที่ได้เป็นอนุกรรกการและอนุกรรมการที่ได้สมัครเข้ามา โดยกิจกรรมของชมรมที่จะจัดขึ้นได้เดือนกันยายนนี้จะมีประมาณ สาม ถึง สี่ กิจกรรม ในตลอดระยะเวลา สี่สัปดาน์ สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201