วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลงพื้นที่บริการให้ความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่อง "Portfolio และGoogle App for Education"

       วันที่ 09 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่บริการให้ความรู้ให้กับนักเรียน มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา จำนวน 40 คน และทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวน 20 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง Portfolio ให้นักเรียนสร้างแฟ้มสะสมผลงานของตัวเองกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint ประกอบไปด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงาน กิจกรรม และให้นักเรียนส่งผลงานผ่าน Google ฟอร์ม อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง Google App for Education โดยให้ความรู้ในส่วนของ Gmail , Google Drive , Google Doc , Google Sheet , Google Slide , Google Form และ Google Map พร้อมทั้งให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Google Form และทำแบบฝึกหัดผ่าน Kahoot.com โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง Portfolio และ Google App for Education เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง