วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

กิจกกรม อบรม วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเท่าทัน สื่อ รูปแบบ การออกแบบและขออนุมัติใช้ Line Sticker

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเมื่อ วันที่ 22 กัยยายน 2562 ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ได้จัด กิจกรรม อบรม วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเท่าทัน สื่อ รูปแบบ การออกแบบและขออนุมัติใช้ Line Sticker ขึ้นเพื่อ ถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีในเรื่องการออกแบการทำ Line Sticker เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีประสบการในด้านสื่อและเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพของตนเองและสามารถสร้างเป็นรายได้ให้กับตัวเอง ได้ด้วย
สถานที่จัดกิจกรรม อบรม ณ อาคาร 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ(ตึกไอซีที )
ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรา ขอบคุณครับ
#ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา*******ติดตามข่าวสารชมรม ลิงค์ข้างข้างเลยครับ*******https://www.facebook.com/profile.php?id=100010070950924

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สพร.ร่วมกับมรย.จัดแข่งขันประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ

       สพร.ร่วมกับมรย.จัดแข่งขันประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 

       สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมกับ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาและหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 (Thailand Data Innovation Award , DIA by DGA) ณ ห้องประชุมนังกา อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นตัวแทนเปิดพิธีแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของภาครัฐ และส่งเสริมนักพัฒนาของไทยให้มีโอกาสต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อมได้แสดงผลงานในเวทีระดับประเทศให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐให้เกิดประโยชน์รวมถึงสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ และภาคประชาชน ในการใช้งานบริการรัฐบาลดิจิทัล โดยโครงการฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแนวทางดำเนินการในอันที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตรวมทั้งนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นการส่งเสริม การยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระองค์
Cr.www.yru.ac.th

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

สรุปการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ

       วันที่ 14 มีนาคม 2562 สรุปการดำเนินกิจกรรม ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมเป็นทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งมีการสรุปผลการจัดกิจกรรม ดังนี้ สรุปผลและประเมินจากแบบสอบถาม สรุปผลความพึงพอใจของนักเรียนและคุณครูจากแบบสอบถาม ประชุมปิดการจัดกิจกรรม ติดตามผล โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อติดตามความคืบหน้า และเลือกผลงานของนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลงพื้นที่บริการให้ความรู้แก่คุณครู เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุค 4.0

       วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่บริการให้ความรู้แก่คุณครู เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุค 4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมเป็นคุณครูโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จำนวน 40 คน และทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวน 20 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ อบรมให้ความรู้แก่คุณครู เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุค 4.0 โดยประกอบไปด้วย อบรมเรื่อง Kahoot โดยให้คุณครูสร้างข้อสอบด้วย Kahoot อบรมเรื่อง Plickers อบรมเรื่อง ZipGrade และให้คุณครูทำแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Google Form พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ และทักษะในเรื่องของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุค 4.0 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลงพื้นที่บริการให้ความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่อง "Portfolio และGoogle App for Education"

       วันที่ 09 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่บริการให้ความรู้ให้กับนักเรียน มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา จำนวน 40 คน และทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวน 20 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง Portfolio ให้นักเรียนสร้างแฟ้มสะสมผลงานของตัวเองกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint ประกอบไปด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงาน กิจกรรม และให้นักเรียนส่งผลงานผ่าน Google ฟอร์ม อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง Google App for Education โดยให้ความรู้ในส่วนของ Gmail , Google Drive , Google Doc , Google Sheet , Google Slide , Google Form และ Google Map พร้อมทั้งให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Google Form และทำแบบฝึกหัดผ่าน Kahoot.com โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง Portfolio และ Google App for Education เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง