วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

28 กันยายน 2561 ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาลงพื้นที่ติดต่อประสารงานโรงเรียนสุไหงโกลก


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางตัวแทนของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดต่างๆของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในโครงการสานฝันเทคโนโลยีการศึกษาให้กับรองผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนสุไหงโกลก
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
1.ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในด้านซอร์ฟแวร์
2.อบรมคณะครู เรื่อง "นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ศรรตวัตที่ 21
3.อบรมนักเรียน เรื่อง "เสริมทักษะ 4.0 ผ่านเว็บบล็อกการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน"
และ 4.การติดตามผลงานของคุณครูและนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม

       วันที่ 12 กันยายน 2561 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ ร่างกำหนดการ การจัดกิจกรรม ออกแบบกิจกรรมที่จะจัดขึ้น กำหนดวันการลงพื้นที่ ประชุมมอบหมายงานและหน้าที่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วน มีผู้เข้าร่วมเป็นทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้ เพื่อให้ทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเข้าใจรายละเอียดการจัดกิจกรรม เพื่อให้ทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเข้าใจวิธีการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ก่อนการลงพื้นที่จริง และเพื่อให้ทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเข้าใจหลักการทำงานของ Google App for Education ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อในการเรียนรู้ นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.0


เมื่อวันที่ 5 – 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติที่ได้มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อในการเรียนรู้ นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.0 ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอิสลาม /พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสอนศาสนาฯ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่
โดยรับเกียรติจาก นายแวอัสรี แวมายิ กับนายธวัชชัย ปราณขำ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลนครยะลา